خانواده ها،سرشت کودکانشان رابشناسند/رفتارهای بزرگسالی ریشه در سرشت کودکی افراد دارد

سیدحمیدهاشمی:یک فوق تخصص روانپزشکی کودکان گفت:مطالعات جدید نشان ‌دهنده نقش مهم سرشت کودکان در سرنوشت رفتاری آن ها در بزرگسالی است یک فوق تخصص روانپزشکی کودکان درگفتگوباقدس آنلاین ضمن تشریح اهمیت سرشت کودکان وآگاهی والدین براین مهم گفت، مطالعات جدید