پ نه پ

پ نه پ جدید و خنده دار (۱۲ مهر)

شب خونه ی پسرخالم بودم داشتیم فیلم میدیدیم خالم میاد تو اتاق منو میبینه میگه : تویی؟ پ ن پ دزدم اومدم یه فیلم ببینم برم   تو مراسم خواستگاری بودم که دختر خانم با سینی چایی اومد داخل !