بازیگر جدید نقش خرم سلطان + عکس


IMG17544970 بازیگر جدید نقش خرم سلطان + عکس

پس از قهر کردن مریم اوزرلی بازیگر نقش خرم سلطان و رفتنش به آلمان کارگردان سریال حریم سلطان از خانم وحیده گردوم برای نقش خرم سلطان استفاده کرد.

Jamnews harime soltan 2 بازیگر جدید نقش خرم سلطان + عکس Jamnews harime soltan 3 بازیگر جدید نقش خرم سلطان + عکس Jamnews harime soltan 1 بازیگر جدید نقش خرم سلطان + عکس

نظرات