20 April 2014
ویژه
خانه 2 دیگر موضوعات 2 اخبار 2 جدول قیمت خودرو های موجود در بازار ایران به تاریخ امروز دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۱

جدول قیمت خودرو های موجود در بازار ایران به تاریخ امروز دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۱

جدول قیمت خودرو های موجود در بازار ایران به تاریخ امروز دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۱


قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

۱۰.۲۰۰.۰۰۰

وانت باردو

۱۰.۳۰۰.۰۰۰

۱۰۰۰.۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

۱۱.۸۰۰.۰۰۰

(cop) وانت باردو
. یورو ۴ .سپر جدید

۱۰.۵۵۰.۰۰۰

۱۱.۱۰۰.۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۱.۳۰۰.۰۰۰

۱۱.۸۰۰.۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر
جدید.دوگانه سوز

۱۲.۸۰۰.۰۰۰

(cop) وانت باردو
. یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه
سوز

۱۵.۳۵۰.۰۰۰

۱۷.۵۰۰.۰۰۰

پژو روآ سال
سفارشی

۱۶.۴۵۰.۰۰۰

۱۹.۵۰۰.۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز
سفارشی

۲۱.۸۰۰.۰۰۰

۲۴.۰۰۰.۰۰۰

SE سمند

۲۴.۲۰۰.۰۰۰

SE سمند پایه
گازسوز

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

۲۷.۵۰۰.۰۰۰

سمند ال ایکس دوگانه سوز با
ایربگ

۲۵.۵۰۰.۰۰۰

۲۶.۳۰۰.۰۰۰

سمند ال ایکس
/
ایربگ راننده / کروز کنترل

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

ELX سمند
سورن

۳۱.۵۰۰.۰۰۰

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

 
   با موتور ای اف ۷ ELX
سمند سورن

۲۶.۸۰۰.۰۰۰

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

  بدون مالتی
پلکس
EF7 سمند

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

EF7 سمند مالتی پلکس

۲۷.۵۰۰.۰۰۰

۲۸.۷۰۰.۰۰۰

EF7 سمند پایه گازسوز

۳۶.۷۰۰.۰۰۰

سمند سریر

۲۳.۷۱۰.۰۰۰

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

GLX 405 پژو

۲۵.۸۰۰.۰۰۰

GLX 405 . TU5
پژو

۲۴.۵۰۰.۰۰۰

GLX 405 . XUM
پژو

۲۵.۷۸۰.۰۰۰

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۲۳.۲۰۰.۰۰۰

۴۰۵ SLX پژو

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

۲۸.۵۰۰.۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU5
پژو

۲۵.۹۵۰.۰۰۰

۴۰۵ SLX / دوگانه سوز

۲۹.۵۰۰.۰۰۰

پژو پارس معمولی

۳۱.۷۰۰.۰۰۰

۳۵.۵۰۰.۰۰۰

پژو پارس معمولی
/ دوگانه سوز

۳۳.۰۰۰.۰۰۰

پژو پارس سال
/
دوگانه سوز

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۳.۶۰۰.۰۰۰

پژو پارس سال

۳۰.۵۰۰.۰۰۰

پژو پارس سال
سفارشی

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

LX TU5 پژو
پارس

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

۴۲.۳۰۰.۰۰۰

ELX پژو پارس

۳۷.۷۰۰.۰۰۰

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

ELX پژو پارس آپشن جدید

۴۰.۳۰۰.۰۰۰

۴۵.۵۰۰.۰۰۰

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

EF7 پژو پارس
سال
/ موتور

۳۳.۰۰۰.۰۰۰

EF7 پژو پارس
دوگانه سوز
/ موتور

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

۲ پژو
۲۰۶ . تیپ

۳۴.۵۰۰.۰۰۰

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

۳ پژو
۲۰۶ . تیپ

۳۵.۵۰۰.۰۰۰

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

۵ پژو
۲۰۶ . تیپ

۴۲.۵۰۰.۰۰۰

۴۹.۰۰۰.۰۰۰

۶ پژو
۲۰۶ . تیپ

۳۲.۵۰۰.۰۰۰

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

V20 پژو ۲۰۶
صندوقدار / تیپ

۳۷.۵۰۰.۰۰۰

V۱۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار /
تیپ

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

۵۱.۰۰۰.۰۰۰

V۹
پژو ۲۰۶ صندوقدار /
تیپ

۳۶.۷۵۰.۰۰۰

۴۴.۰۰۰.۰۰۰

V۸
پژو ۲۰۶ صندوقدار /
تیپ

۳۲.۷۰۰.۰۰۰

V۶
پژو ۲۰۶ صندوقدار /
تیپ

توقف فروش

V۴
پژو ۲۰۶ صندوقدار /
تیپ

۳۷.۵۰۰.۰۰۰

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

V2 پژو ۲۰۶
صندوقدار / تیپ

۳۴.۷۰۰.۰۰۰

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

V۱
پژو ۲۰۶ صندوقدار /
تیپ

۴۹.۵۰۰.۰۰۰

۵۶.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۴۲.۵۰۰.۰۰۰

۴۹.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۷  دنده ای

۳۲.۵۰۰.۰۰۰

۳۳.۵۰۰.۰۰۰

 ۱.۶ رانا

۳۴.۰۰۰.۰۰۰

رانا ۱.۶
سفارشی با استاندارد یورو ۴

فوتون وانت دیزلی

۳۲.۲۷۲.۰۰۰

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

E1 تندر

۴۱.۱۰۰.۰۰۰

E1 تندر
اتوماتیک

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

E1 تندر
دوگانه سوز
/ تیپ

۳۶.۸۶۰.۰۰۰

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

E۲
تندر

۳۹.۵۰۰.۰۰۰

E2 تندر
دوگانه سوز
/ تیپ

۴۴.۶۰۰.۰۰۰

E۲
تندر اتوماتیک

پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۹۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۹۹.۰۰۰.۰۰۰

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی .
نیمه فول

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰

۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه
فول

۱۷.۵۵۰.۰۰۰

۱۸.۷۰۰.۰۰۰

۱۳۲ EX .پراید

۱۶.۷۰۰.۰۰۰

۱۸.۴۰۰.۰۰۰

۱۳۲ LE .پراید

۱۶.۹۵۰.۰۰۰

۱۸.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید

۱۲.۳۰۰.۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار

۱۳.۱۳۰.۰۰۰

۱۹.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید گازسوز

۱۶.۱۰۰.۰۰۰

۱۶.۵۰۰.۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید

۱۸.۰۰۰.۰۰۰

۱۴۱ EX .پراید

۱۴۱ LE.پراید

۱۶.۱۵۰.۰۰۰

۱۶.۷۰۰.۰۰۰

۱۴۱ SX.پراید

۱۴۱ SL.پراید

۱۷.۸۰۰.۰۰۰

۱۹.۱۰۰.۰۰۰

۱۱۱ EX .پراید

۱۸.۶۰۰.۰۰۰

۱۱۱ LE .پراید

۱۷.۲۰۰.۰۰۰

۱۸.۳۰۰.۰۰۰

۱۱۱ SX .پراید

۱۷.۰۰۰.۰۰۰

۱۱۱ SL .پراید

۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار

۱۸.۲۰۰.۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید گازسوز

۱۸.۵۰۰.۰۰۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه
گازسوز

۱۵.۷۰۰.۰۰۰

۱۶.۱۰۰.۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید

۱۶.۷۵۰.۰۰۰

۱۷.۲۰۰.۰۰۰

۱۳۱ SX .پراید

۱۶.۵۰۰.۰۰۰

۱۷.۵۰۰.۰۰۰

۱۳۱ LE .پراید

۱۷.۳۵۰.۰۰۰

۱۸.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۱ EX .پراید

SL تیبا

EX تیبا

LX تیبا

۱۹.۷۹۰.۰۰۰

۲۱.۰۰۰.۰۰۰

SX تیبا فول 

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

ریو / ای بی اس / آپشنال

توقف فروش

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

ریو اتوماتیک

۲۴.۰۰۰.۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس .
تاخوگراف

۲۴.۸۰۰.۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/
تاخوگراف

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس .
کولر

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

وانت شوکا دوگانه
سوز

توقف فروش

۵۸.۰۰۰.۰۰۰

سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر
. ۸۹

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۹۰.۰۰۰.۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰

  ۲۰۱۱
جدید C5

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰

۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰

MID / نیسان تینا

۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰

  HIGH نیسان قشقایی

     MID نیسان قشقایی

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

سرانزا

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک . بهترین
رنگ

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / سیستم
مولتی

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

۷۴.۹۰۰.۰۰۰

۷۷.۰۰۰.۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۸۳.۰۰۰.۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۶۳.۹۰۰.۰۰۰

۶۷.۰۰۰.۰۰۰

 مگان ۱۶۰۰ / فول

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

۳۹.۵۰۰.۰۰۰

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

۳۶.۴۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی
/ یورو ۴
E2

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

پارس تندر . اتاق
جدید

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1

۳۲.۵۰۰.۰۰۰

۳۲.۶۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ .
یورو ۴
E1

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

هیوندای آوانته اتوماتیک

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای ورنا معمولی

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

لیفان ۵۲۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

لیفان ۵۲۰ آی

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

لیفان ۶۲۰

۴۹.۰۰۰.۰۰۰

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

۴۰.۵۰۰.۰۰۰

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۴۱.۵۰۰.۰۰۰

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۵۹.۹۰۰.۰۰۰

J5 جی ای سی

۶۹.۹۰۰.۰۰۰

۷۸.۰۰۰.۰۰۰

X60

۱۸.۰۰۰.۰۰۰

لوبو

۱۱۲.۵۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ /
صندوقدار  .
تیپ ۴ / آپشن جدید

توقف فروش

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر
.۸۹

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

مزدا ۲ فول

۲۴.۶۰۰.۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۵.۵۰۰.۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه
سوز

۲۶.۸۰۰.۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

به زودی

 اتوماتیک /B50

 FAW ون دوگانه سوز

ایسوزو ۵ تن

۸۳.۰۰۰.۰۰۰

ایسوزو ۶ تن

ایسوزو ۸ تن

مینی بوس ۲۰ نفره سحر

FVR کامیون
۱۸ تن

 BMC کشنده جفت محور

  BMC شاسی کمپرسی و میکسر

FAW 420 کشنده دو محور

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۸.۰۰۰.۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک
دیفرانسیل

۶۶.۰۰۰.۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو
دیفرانسیل

۱۹.۰۰۰.۰۰۰

۱۹.۵۰۰.۰۰۰

MVM 110 /سه سیلندر

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱.۱۰۰.۰۰۰

MVM 110/ چهار سیلندر

۲۴.۰۰۰.۰۰۰

MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک

۴۸.۰۰۰.۰۰۰

آپشن دار / MVM 530

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۰.۵۰۰.۰۰۰

 MVM 530

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

MVM 315

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

چری ویانا

۶۳.۰۰۰.۰۰۰

۶۴.۰۰۰.۰۰۰

X33 _ تیگو

۵۱.۰۰۰.۰۰۰

۵۴.۵۰۰.۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰. دنده
معمولی

۴۸.۰۰۰.۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰. دنده
معمولی

۵۹.۰۰۰.۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰.
اتوماتیک

۵۷.۰۰۰.۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰.
اتوماتیک

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

گریت وال – وینگل

قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت
نمایندگی

قیمت بازار
( تومان )

نام خودرو

آسان موتور

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

سوناتا اتاق قدیم . فول کامل
۲۰۱۰

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰

سوناتا.۲۰۱۳.فول ترین آپشن

۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰

 سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره

۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر

۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰

آزرا ۲۰۱۱  /
صفر

۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰

آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور

۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰

آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰

جنسیس ۲۰۱۱

۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰

جنسیس کوپه

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰

جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر /
مشابه صفر ۲۰۰۹

۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰

i30 هیوندای

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

i20 هیوندای

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰

۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰

    فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان

۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰

  فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز

۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰

سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰

سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

H1 ون هفت نفره

ایرتویا

VXR.V8 لندکروز

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰

GXR.V6 لندکروز

۲۳۷.۹۰۰.۰۰۰

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰

GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند

۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰

GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه

۱۶۹.۵۰۰.۰۰۰

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰

اف جی کروز . ۲۰۱۳

۱۴۹.۹۰۰.۰۰۰

۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰

فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید

۱۳۶.۹۰۰.۰۰۰

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰

روفور

راو . سفارشی

۱۵۷.۹۰۰.۰۰۰

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹
ایربگ

۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول
۲ ایربگ

پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول

پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۲ در

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ

۱۸۷.۹۰۰.۰۰۰

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود

۱۰۹.۹۰۰.۰۰۰

۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰

هایلوکس دوکابین بلند

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

هایلوکس دوکابین کوتاه

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰

آریون ۲۰۱۱

۱۳۹.۹۰۰.۰۰۰

۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰

آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰

آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲

۱۰۴.۹۰۰.۰۰۰

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰

GLXکمری فول ۲۰۱۲

۱۱۳.۹۰۰.۰۰۰

۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰

GLX . 2013 کمری اتاق جدید

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰

SE . 2013 کمری اتاق جدید

۸۵.۰۰۰.۰۰۰

( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید

۸۲.۰۰۰.۰۰۰

یاریس صندوق دار

۸۲.۹۰۰.۰۰۰

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰

XLI کرولا

ون پریوی

۸۶.۵۰۰.۰۰۰

ون هایس

۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰

۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰

 تیپ ۸ / V8 موهاوی

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 V6 موهاوی

۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰

کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰

کادنزا . ۲ ایربگ

۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰

سورنتو اتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳

۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰

اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰

۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰

اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲.۰

۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰

اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲.۴

۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰

اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ
۲.۴

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰

اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳

۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰

سراتو کوپه ۱۶۰۰

۹۳.۰۰۰.۰۰۰

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

سراتو کوپه ۲۰۰۰

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

پیکانتو

کارنز

۹۷.۰۰۰.۰۰۰

سراتو  ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳

۹۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰

سراتو  ۲۰۰۰ سی سی/
 ۲۰۱۳

پرشیا خودرو

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۲۳

۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۲۰

۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰

۵۲۸

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۷۵۰ LI

۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۲۸

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۲۰. Cabriolet

۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۳۰. Cabriolet

۶۴۰ . Coupe

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۲۰

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰

کروک ۳۳۵

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

Z4 23I

۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰

Z4 30I

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰

Z4 35I

۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰

M6 AC SCHNITZER

۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰

X1

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

X3 – 2.8

۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰

X6 – 5 litere

X6 – 5 litere.Human

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

X6 – 3.5 litere

ستاره ایران

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰

بنز سی ۲۰۰ -
مانیتور بزرگ

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰

بنز سی ۳۰۰

۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰

بنز سی ۳۵۰

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰

B180

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰

ای ۲۰۰

۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰

ای ۳۰۰

۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰

ای ۳۵۰

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰

ای ۳۵۰ کروک

۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰

ای ۳۵۰ . سری کوپه

۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰

اس ۳۵۰

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰

اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳

۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰

اس ۵۵۰

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰

GLK . AMG . 350

۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰

اس ال کی ۳۵۰

۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰

اس ال ۵۰۰

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰

اس ال ۳۵۰

۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰

سی ال اس ۳۵۰

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

سی ال ۵۰۰

۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰

سی ال اس ۵۰۰

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰

سی ال اس ۵۵۰

معین موتور

۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰

Cayman S

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰

Boxster S

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۹۱۱

۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۹۱۱ New

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

کایان ۶ سیلندر

۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰

کایان ۸ سیلندر توربو

۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰

کایان ۸ سیلندر

۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو

۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر

۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰

پانامرا . ۶
سیلندر

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰

آر ایکس ۳۵۰ / فول

۲۷۹.۹۰۰.۰۰۰

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰

آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم

۵۵۷.۹۰۰.۰۰۰

۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰

ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳

۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰

ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / فول

۲۵۹.۹۰۰.۰۰۰

۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳

جی اس ۴۶۰

SC 430 COUPE

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰

CT200H / HYBRiD

۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰

ال اس ۴۶۰ – لانگ

۴۹۹.۹۰۰.۰۰۰

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

ال اس ۴۶۰ – اتومن

۲۰۹.۹۰۰.۰۰۰

۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰

آی اس ۳۰۰

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

آی اس ۳۰۰ / کروک

مدیا موتور

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

ام جی ۶ / فول جی تی

۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰

ام جی ۶ / فول مگنت

۹۸.۰۰۰.۰۰۰

ام جی ۶

۹۴.۰۰۰.۰۰۰

ام جی ۵۵۰

رامک خودرو

موجود نمی باشد

CW700/چیرمن

ون رودیوس

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

کایرون

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

اکتیون

۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰

رکستون جدید

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰

لتیتود فول آپشن

Privilege لتیتود

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰

لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

(۴CONTROL) لاگونا کوپه

اسکالا

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 کولیوس/ اتاق جدید

 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲

 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳

۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰

E2 فلوئنس

۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰

E4 فلوئنس

۵۶.۰۰۰.۰۰۰

۶۷.۰۰۰.۰۰۰

 ۲۰۱۳ . EC7

۵۶.۰۰۰.۰۰۰

۶۸.۰۰۰.۰۰۰

 هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV

 SC7

آلفا موتور

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰

آلفارومئو / جولیتا . فول

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

آلفارومئو / میتو . فول

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰

آلفارومئو / میتو . نیمه فول

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰

  فول ترین آپشن . GTS.
مازراتی.کواتروپورته

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

مازراتی . کواتروپورته

۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰

مازراتی . گرن کابریو

۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰

مازراتی . گرن توریسمو

۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰

مازراتی . گرن توریسمو اس

۵۳.۰۰۰.۰۰۰

پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . اتوماتیک

۴۷.۰۰۰.۰۰۰

پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . معمولی

اسمارت فورتو

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰

 ASX میتسوبیشی

منبع : ایرانجیب

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>